• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.


Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna, dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego*. Dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Legitymacja ma formę kartonika o wymiarach 72×103 mm. W lewym górnym rogu legitymacji jest miejsce do wklejenia fotografii (formatu 30×42 mm) jej posiadacza. Oprócz imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL i miejsca zamieszkania ucznia w legitymacji znajduje się numer legitymacji, pieczęć podłużna szkoły i podpisy (dyrektora i posiadacza), a na odwrocie miejsce na wpisy i pieczęcie, określające termin ważności legitymacji. Na rewersie legitymacji znajduje się napis "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego".

Wydawanie i ewidencja  legitymacji jest obowiązkiem szkoły, do której uczęszcza uczeń.

* Korzystając z komunikacji publicznej należy sprawdzić „Regulamin” przewoźnika, określający uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych.

Legitymacje szkolne otrzymują:

  • wszyscy uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
  • wszyscy uczniowie liceum,
  • wszyscy uczniowie technikum
  • słuchacze szkoły dla dorosłych, którzy nie ukończyli 24 lat,

Legitymacja jest ważna:

  • od 1 września aktualnego roku szkolnego do 31 września roku następnego, co poświadczone musi być okrągłym stemplem szkoły na rewersie legitymacji (w szkole dla dorosłych ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze poprzez umieszczenie pieczęci urzędowej szkoły),

  • gdy jest podpisana przez osobę, na której nazwisko została wystawiona,

  • nie nosi śladów poprawek, zmazań, na całej powierzchni jest czytelna.

 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624 z późniejszymi zmianami - Dz.U. 2014 poz.893, Dz. U. 2015 r. poz. 23, Dz. U 2016 r. poz. 787).

 
Do pobrania: