• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna, dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego*. Dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Legitymacja ma formę kartonika o wymiarach 72×103 mm. W lewym górnym rogu legitymacji jest miejsce do wklejenia fotografii (formatu 30×42 mm) jej posiadacza. Oprócz imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL i miejsca zamieszkania ucznia w legitymacji znajduje się numer legitymacji, pieczęć podłużna szkoły i podpisy (dyrektora i posiadacza), a na odwrocie miejsce na wpisy i pieczęcie, określające termin ważności legitymacji. Na rewersie legitymacji znajduje się napis "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego".

Wydawanie i ewidencja  legitymacji jest obowiązkiem szkoły, do której uczęszcza uczeń.

* Korzystając z komunikacji publicznej należy sprawdzić „Regulamin” przewoźnika, określający uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych.

Legitymacje szkolne otrzymują:

  • wszyscy uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
  • wszyscy uczniowie liceum,
  • wszyscy uczniowie technikum
  • słuchacze szkoły dla dorosłych, którzy nie ukończyli 24 lat,

Legitymacja jest ważna:

  • od 1 września aktualnego roku szkolnego do 31 września roku następnego, co poświadczone musi być okrągłym stemplem szkoły na rewersie legitymacji (w szkole dla dorosłych ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze poprzez umieszczenie pieczęci urzędowej szkoły),

  • gdy jest podpisana przez osobę, na której nazwisko została wystawiona,

  • nie nosi śladów poprawek, zmazań, na całej powierzchni jest czytelna.

 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 97 poz. 624 z późniejszymi zmianami - Dz.U. 2014 poz.893, Dz. U. 2015 r. poz. 23, Dz. U 2016 r. poz. 787).

 
Do pobrania: