• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.


Oferta pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA  STANOWISKO PRACY WOŹNEGO

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyh nr 2 w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko pracy: WOŹNY

na pełen etat, od 10.03.2018 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

- umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

- wysoka kultura osobista,

- sumienność i punktualność.

3. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku, wokół budynku oraz poprawą estetyki terenu zielonego (koszenie trawy, usuwanie liści, itp.),

b) wykonywanie okresowych prac porządkowo-konserwacyjnych, przygotowanie do remontów,

c) dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,

e) dokonywanie drobnych napraw,

f) zapewnianie drożności chodników i dojść do szkoły (odśnieżanie),

g) dostarczanie korespondencji ze skrzynki pocztowej,

h) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do pracy,

b) Curriculum Vitae,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia

d) oświadczenie kandydata o niekaralności,

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności

do czynności prawnych

f) oświadczenie o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych. “(tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) ,

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane. Dokumenty składać należy w kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko WOŹNY".

 

Termin składania dokumentów:   do 5.03.2018 r., do godz. 15:00

 

Miejsce składania dokumentów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 62-200 Gniezno,
ul. Cieszkowskiego 17,       sekretariat (parter).

 

Gniezno, 12.02.2018 r.