• Oferta pracy - WOŹNY - w zakładce Dokumenty/Oferta pracy

Rekrutacja

Technikum

Po czterech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 

Branżowa Szkoła I stopnia

Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.

 

Liceum Ogólnokszatłcące dla Dorosłych

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Liceum Ogólnoksztrałcącego dla Dorosłych muszą być absolwentami

  •  gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
  •  zasadniczej szkoły zawodowej.

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej można przyjąć do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

Szkoła Policealna

Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym możesz się kształcić w zawodach:

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwenci o naszej szkole

Zobacz jak nasi absolwenci wspominają czas spędzony w szkole.
 

Prezentacja szkoły - zawody, w których kształcimy!

 


 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbędzie się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji. W Powiecie Gnieźnieńskim obowiązuje nabór elektroniczny do klas pierwszych młodzieżowych.

 


Informacje dotyczące naboru  na rok szkolny 2017/2018

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 maja 2017 r.
do 9 czerwca 2017 r.

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

 

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 27 czerwca 2017 r.

do 2 sierpnia 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 12 lipca 2017 r.

 

 

do 17 sierpnia 2017 r.

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 13 lipca 2017 r.

do 18  sierpna 2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 20 lipca 2017 r.

do 28 sierpnia 2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21 lipca 2017 r.

do 29 sierpnia 2017 r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

do 21 lipca 2017 r.

 

 

do 29 sierpnia 2017 r.