• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.


Rekrutacja

Druki do pobrania

wniosek kandydata

deklaracja zgody na odbywanie zajęć praktycznych w CKP

deklaracja zgody na odbywanie zajęć praktycznych u pracodawcy

 

Technikum

Po czterech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 

Branżowa Szkoła I stopnia

Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.

 

Liceum Ogólnokszatłcące dla Dorosłych

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Liceum Ogólnoksztrałcącego dla Dorosłych muszą być absolwentami

  •  gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
  •  zasadniczej szkoły zawodowej.

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej można przyjąć do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwenci o naszej szkole

Zobacz jak nasi absolwenci wspominają czas spędzony w szkole.
 

Prezentacja szkoły - zawody, w których kształcimy!

 


 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbędzie się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji. W Powiecie Gnieźnieńskim obowiązuje nabór elektroniczny do klas pierwszych młodzieżowych.

 


Informacje dotyczące naboru  na rok szkolny 2018/2019

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 14.05.18r. 
do 30.05.18 r.
do godz. 15.00.

Od 01.08.18
do 03.08.18
do godz. 15.00.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Od 22.06.18 r.
do 25.06.18 r.
do godz. 15.00.

 

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Do 26.06.18 r.

Do 09.08.18 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

11.07.18 r. godzina 10.00.

 

 

24.08.18 r. godzina 10.00.

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

Do 12.07.18 r.

Do 27.08.18 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej),
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 19.07.18 r.
do godz. 12.00.

Do 30.08.18 r.
do godz. 12.00.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.07.18 r.
do godz. 13.00.

31.08.18 r.
do godz. 13.00.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

20.07.18 r.
do godz. 15.00.

 

 

31.08.18 r.
do godz. 15.00.