• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Roczny Plan Pracy Doradcy Zawodowego

Roczny Plan Pracy Doradcy Zawodowego

w roku szkolnym 2016/2017

Obszar działań

Termin

Uwagi

Praca samodzielna

Organizacja stanowiska pracy.

wrzesień 2016r.

 

Opracowanie Wewnątrzszkolnego systemu Doradztwa Zawodowego.

wrzesień 2016r.

 

Opracowanie Rocznego Plany Pracy.

wrzesień 2016r.

 

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

cały rok

 

Analiza potrzeb doradczych (konsultacje z Dyrektorem, wychowawcami, Pedagogiem).

wrzesień 2016r.

 

Systematyczne gromadzenie i aktualizowanie informacji edukacyjnych i zawodowych.

cały rok

 

Wzbogacanie wyposażenia warsztatu pracy doradcy zawodowego.

cały rok

 

Sporządzanie sprawozdań z pracy doradczej celem przedstawienia Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej.

styczeń 2017r.

czerwiec 2017r.

 

Uczestnictwo w Targach Edukacyjnych.

 

 

Promocja szkoły.

cały rok

 

Praca z uczniem

Promocja działań doradcy zawodowego na terenie szkoły (strona internetowa szkoły, indywidualne rozmowy itp.).

wrzesień 2016r.

 

Diagnozowanie oczekiwań i zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

wrzesień/październik 2016r.

 

Udostępnianie uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych.

cały rok

 

Prowadzenie grupowych zajęć z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

cały rok

 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów związanych
z samopoznaniem oraz procesem przejścia uczniów ze szkoły na rynek pracy.

cały rok

 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół wyższych, instytucji rynku pracy, pracodawcami, absolwentami itp.

cały rok

 

Analiza losów  absolwentów.

wrzesień/październik 2016r.

 

Praca z rodzicami

Promocja działań doradcy zawodowego (informacje na stronie internetowej szkoły, indywidualne rozmowy itp.).

wrzesień 2016r.

 

Udostępnianie rodzicom informacji edukacyjnych i zawodowych.

cały rok

 

Prowadzenie indywidualnych rozmów z zakresu działań doradcy zawodowego.

cały rok

 

Praca z nauczycielami

Promocja działań doradcy zawodowego (informacje na stronie internetowej szkoły, indywidualne rozmowy itp.).

cały rok

 

Udostępnianie wychowawcom informacji edukacyjnych i zawodowych.

cały rok

 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli, wychowawców z zakresu doradztwa zawodowego.

cały rok

 

Współpraca w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjnego
i zawodowego.

cały rok

 

Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

cały rok

 

Promocja szkoły.

cały rok