• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Duplikat świadectwa

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. z 2014 poz. 893 ze zm.).

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły
  z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić:
  – rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/dojrzałości),
  – rok ukończenia szkoły.
  Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik do procedury.
 2. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł*.
 4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.
 5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze.
 6. Duplikat zawiera:
  – wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry w prawym rogu,
  – dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
  – pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  – datę wystawienia duplikatu,
  – podpis dyrektora szkoły,
  – pieczęć urzędową.
 7. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 8. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Absolwent potwierdza odbiór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru oraz serię i numer dowodu osobistego.
 9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

Sposób zapłaty

Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, Bank PKO BP S.A. Oddział I w Gnieźnie
nr konta: 71 1020 4115 0000 9102 0004 1137 z dopiskiem „za wydanie duplikatu świadectwa” . Dowód wpłaty można otrzymać przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu, przy elektronicznym przelewie wymagane jest potwierdzenie przelewu.

 

*Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, ze zm.)

Pliki do pobrania