• Konkurs BHP "Poznaj swoje prawa w pracy" odbędzie si ę 16.11.18. o godz. 8.50 w sali 100.
    Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Szkoła Policealna

Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum możesz się kształcić w Szkole Policealnej zdobywając atrakcyjny, poszukiwany na rynku pracy zawód:

 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wykonuje zadania związane z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nauka trwa 4 semestry.

technik bezpieczeństwa i higieny pracy kontroluje przestrzeganie przepisów bhp, analizuje ryzyko zawodowe w procesach pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków bhp, ustala okoliczności wypadków i przyczyny chorób zawodowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie bhp.  Nauka trwa 3 semestry.


Kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych