• Konkurs BHP "Poznaj swoje prawa w pracy" odbędzie si ę 16.11.18. o godz. 8.50 w sali 100.
  Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Wewnątrzszkolny system oceniania

Art. 41. Ocenianie.

 1. Zasady ogólne:

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) określa reguły, które zobowiązują do:

 3. poinformowania uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach jakie uczynili w tym zakresie,

 4. motywowania uczniów do dalszej pracy w realizacji osiągnięć edukacyjnych oraz w zachowaniu,

 5. wdrażania uczniów do systematycznej pracy i rozwijania poczucia odpowiedzialności za swoje postępy edukacyjne,

 6. dostarczania rodzicom, uczniów i nauczycielom rzetelnej informacji
  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów,

 7. umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 8. obszary oceniania:

 9. wiedza i umiejętności wynikające z przyjętych, zatwierdzonych do realizacji przez Dyrektora Szkoły programów nauczania,

 10. wiedza i umiejętności w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, czy też egzaminu maturalnego,

 11. zachowanie ucznia, jego postawę w Szkole i poza nią, stosunek do obowiązków szkolnych, jego kulturę osobistą.

 12. problematykę szczegółowych wymagań edukacyjnych obejmują Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO),

 13. ocenianie obejmuje:

 14. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 15. ocenianie bieżące,

 16. ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 17. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

 18. priorytetowe umiejętności, które uczeń powinien nabyć w cyklu kształcenia:

 19. umiejętności komunikatywne,

 20. umiejętności poszukiwania, wybierania i analizowania informacji,

 21. umiejętności posługiwania się komputerem i innymi środkami technicznymi,

 22. umiejętność współpracy w grupie,

 23. umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za własne postępy edukacyjne

i postawę, umiejętność postępowania z godnością i honorem,
f) umiejętność bycia godnym miana ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 imienia Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie,

 • ustala się ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów
  w ramach poszczególnych przedmiotów:

 • wystawione w każdym semestrze oceny cząstkowe powinny dotyczyć
  w równym stopniu:

 • wiedzy uczniów,

 • stopnia opanowania przez nich umiejętności uwzględnionych
  w podstawach programowych dla danego przedmiotu,

 • umiejętności ustalonych jako priorytetowe,

 • przy ocenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności należy uwzględniać aktywność uczniów i ich zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych,

 • wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • posiadającego opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 • objętego pomocą pedagogiczną w Szkole,

 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego.

 • Szczegółowe zasady oceniania:

 • formy oceniania, czyli sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Wyróżniamy następujące formy:

 • ustne:

 • odpowiedź ustna,

 • aktywność na lekcji,

 • recytacja,

 • pisemne:

 • zadanie domowe (praca domowa),

 • praca klasowa,

 • sprawdzian wiadomości

 • kartkówka,

 • test,

 • referat,

 • prowadzenie zeszytu,

 

 1. sprawnościowe (doświadczalne, praktyczne):

 2. test sprawnościowy (wychowanie fizyczne),

 3. zadanie praktyczne,

 4. wykonanie ćwiczenia,

 5. wykonanie zadania przy wykorzystaniu komputera,

 6. rozwiązywanie zadań przy tablicy;

 7. inne formy wynikające ze specyfiki nauczanego przedmiotu;

 8. obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:

 9. oceny i ich skróty:

stopień celujący (6) cel

stopień bardzo dobry (5) bdb

stopień dobry (4) db

stopień dostateczny (3) dst

stopień dopuszczający (2) dop

stopień niedostateczny (1) ndst

 1. oprócz ustalonej skali ocen można stosować również skalę punktową, np. na zajęciach z wychowania fizycznego,

 

 

 

 1. punkty przeliczane są na oceny wg skali:

celująca 96 % - 100 %

bardzo dobra 86 % - 95 %

dobra 71 % - 85 %

dostateczna 51 % - 70 %

dopuszczająca 31 % - 50 %

niedostateczna 0 % - 30 %

 1. dopuszcza się przy wystawianiu ocen cząstkowych stosowanie znaków „+” (plus) i „–’’ (minus). Oceny końcoworoczne wpisywane są
  w pełnym brzmieniu. Nie zawierają znaków: „+” i „– "

 

 • kryteria ocen do wymagań edukacyjnych:

 

Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, a jego osiągnięcia są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.

Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania ale nie prognozuje kłopotów w opanowaniu kolejnych treści nauczania.

Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może prognozować kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści nauczania w ramach danego przedmiotu.

Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował w niewielkim zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, mogące utrudniać dalsze kształcenie w danym przedmiocie i przedmiotach pokrewnych.

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych,

 • ilość ocen:

 • przyjmuje się trzy oceny cząstkowe jako minimalną ilość ocen z danego przedmiotu
  w semestrze, w tym zaleca się przynajmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej i jedną
  z kontrolnej pracy pisemnej. W wyjątkowych przypadkach, przy jednej godzinie
  z przedmiotu tygodniowo, dopuszcza się dwie oceny cząstkowe.

 • ilość ocen z przedmiotów realizowanych w wymiarze trzech, czterech lub więcej godzin w tygodniu powinna być większa od 5 ocen cząstkowych,

 • oceny powinny być wpisywane do dziennika elektronicznego systematycznie,

 

 • kontrolne prace pisemne:

 • w tygodniu nie może być więcej niż trzy pisemne prace kontrolne,

 • termin prac pisemnych podawany jest przez nauczyciela przynajmniej
  z tygodniowym wyprzedzeniem; nauczyciel potwierdza to, dokonując odpowiedniej adnotacji w dzienniku elektronicznym,

 • w jednym dniu nie może odbywać się więcej niż jedna kontrolna praca pisemna - obejmować powinna zakres pewnego działu i być poprzedzona lekcją powtórzeniową (wyjątek stanowią klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które przychodzą do szkoły tylko 2 dni w tygodniu – w jednym dniu mogą odbywać się dwie pisemne prace kontrolne),

 • uczeń nieobecny musi napisać pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem,

 • sprawdzone i ocenione pisemne prace są przechowywane przez nauczyciela
  w Szkole przez cały rok szkolny; zarówno uczniowie, jak i rodzice, mają prawo wglądu do w/w prac; uczniowie maja prawo zrobić sobie zdjęcie tych prac,
  a w uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może skopiować prace na życzenie ucznia (koszt ksero ponosi uczeń); rodzice maja prawo wglądu do pracy tylko
  w szkole, np. podczas konsultacji,

 • pisemne prace kontrolne powinny być sprawdzone w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od ich napisania:

 • uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do zajęć z każdego przedmiotu w ciągu jednego semestru; przywilej ten nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych,

 • kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela:

 • obejmuje ona zakres materiału nie przekraczający trzech tematów lekcji,

 • ilość kartkówek, jakie mogą zostać przeprowadzone jednego dnia, w tej samej klasie, nie została określona.

 • uczeń zmieniający szkołę lub klasę ma obowiązek uzupełnić różnice programowe
  w formie i terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nieuzupełnienie materiału programowego przez ucznia może być przyczyną niepromowania.

 • rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

 • semestr I – od pierwszego dnia roku szkolnego do klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej za I semestr,

 • semestr II – od pierwszego dnia po Radzie klasyfikacyjnej za I semestr do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym,

 • semestr I zamyka klasyfikacja śródroczna, która jest okresowym podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia. Semestr II zamyka klasyfikacja roczna, która będąc podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym, decyduje także o promocji do następnej klasy,

 • terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw pracy szkoły każdorazowo określa „Kalendarz roku szkolnego” opracowany przez MEN.

 • przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 • Informowanie o zasadach oceniania:

 • rodzice informowani są o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania (WSO) przez wychowawcę na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym (wpis potwierdzający przekazanie powyższych informacji rodzicom wraz z ich podpisami powinien znaleźć się w teczce wychowawcy); nieobecność rodzica na zebraniu nie zwalnia
  go z konieczności zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania,

 • WSO jest dostępny na stronie internetowej Szkoły,

 • uczniowie informowani są o zasadach WSO podczas pierwszych zajęć z wychowawcą klasy. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów
  o Przedmiotowym systemie oceniania (PSO) na pierwszych zajęciach edukacyjnych,

 • nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

 • oceny są jawne tak dla uczniów, jak i jego rodziców; na prośbę rodzica, nauczyciel musi uzasadnić ocenę,

 • nauczyciel z danego przedmiotu informuje uczniów i ich rodziców o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych na około miesiąc przed zakończeniem zajęć poprzez stosowny wpis w dzienniku elektronicznym; określa też wówczas warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, oceny,

 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów określają warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna,

 • przewidywana ocena niedostateczna (semestralna i roczna) nie jest oceną ostateczną, może ona ulec zmianie, jeśli uczeń poprawi swoje osiągnięcia edukacyjne,

 • brak wpisu przewidywanej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej (semestralnej
  i rocznej) nie daje gwarancji otrzymania oceny pozytywnej na koniec I semestru lub/i koniec roku szkolnego,

 • egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne:

 • zmiana oceny:

a) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
b) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

 • w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.

 • egzaminy poprawkowe:

a) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Uczeń lub jego rodzice zobowiązani są do złożenia podania o egzamin poprawkowy
w Sekretariacie, najpóźniej w dniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej,

b) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych. Egzamin z tych przedmiotów powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych,

c) zakres materiału na egzamin poprawkowy ustala egzaminator. W przypadku kiedy uczeń z danego przedmiotu w pierwszym semestrze otrzymał ocenę pozytywną
to zakres materiału uwzględniany na egzaminie poprawkowym ograniczony jest tylko do drugiego semestru,

d) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły
w składzie:

 • Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako Przewodniczący Komisji,

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

e) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję,

f) do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, informację o ustnych odpowiedziach ucznia i informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

g) gdy uczeń nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie
z przyczyn losowych, Dyrektor Szkoły może ustalić termin dodatkowy.

h) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego może być warunkowo promowany jeden raz na danym etapie edukacyjnym wtedy, gdy obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej,

i) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,

j) uczeń lub jego rodzice mogą do oceny wystawionej w wyniku egzaminu poprawkowego zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że ocena wystawiona w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,

k) termin składania zastrzeżeń do oceny wystawionej w wyniku egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Zastrzeżenia swoje uczeń lub jego rodzice składają na piśmie w Sekretariacie Szkoły,

l) jeśli Dyrektor uzna zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców za bezzasadne, ocena wystawiona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. O swojej decyzji Dyrektor informuje zainteresowanych bezpośrednio po rozpatrzeniu sprawy,

ł) o ile Dyrektor uzna zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców za zasadne, należy zastosować właściwą procedurę dotyczącą egzaminu poprawkowego.

 • egzaminy klasyfikacyjne:

 • uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,

 • uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny; o chęci przystąpienia do egzaminu informuje on Radę Pedagogiczną składając w Sekretariacie Szkoły, najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej wniosek,

 • egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,

 • egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych przyjmuje formę zadań praktycznych,

 • egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,

 • egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

 • w skład komisji wchodzą: Dyrektor lub Wicedyrektor, nauczyciel danego przedmiotu oraz nauczyciel takich samych, bądź pokrewnych zajęć edukacyjnych,

 • w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. Chęć uczestniczenia w egzaminie powinni jednak wcześniej zgłosić we wniosku złożonym do Rady Pedagogicznej,

 • z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

 • skład komisji,

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

 • imię i nazwisko ucznia,

 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

 • do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

 • ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z danych zajęć edukacyjnych jest ostateczna jeśli została wystawiona zgodnie z procedurami,

 • uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
  w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,

ł) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

 1. na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

 2. jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyraziła zgody na zdawanie przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego uczeń nie otrzymuje promocji i ma prawo do powtarzania klasy;

 3. przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”,

 4. promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem uzyskuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych
  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania,

 5. uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
  do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć,

 6. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że jest on realizowany w klasie programowo wyższej.

 7. Procedury wystawiania ocen zachowania:

 8. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

 9. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 3. ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 4. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 5. stosunek do obowiązków szkolnych,

 6. kulturę osobistą,

 7. zaangażowanie społeczne,

 8. samoocenę,

 9. śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne


 


 

 • przy wystawianiu oceny zachowania kierujemy się szczegółowymi kryteriami na poszczególne oceny:

 

Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

 • usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny lekcyjne i nie spóźnia się na zajęcia,

 • swoją pracowitością i osiąganymi wynikami w nauce może stanowić wzór
  do naśladowania,

 • bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły

 • swoim zachowaniem wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek
  w Szkole a także poza Szkołą daje dowód wysokiej kultury osobistej,

 • reprezentuje Szkołę w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych.


 

Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • poważnie i sumiennie traktuje obowiązki szkolne,

 • dąży do uzyskania jak najlepszych ocen,

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, (nie może mieć więcej niż 10 godz. nieusprawiedliwionych w ciągu semestru, dopuszcza się niewielką ilość spóźnień).

 • bierze aktywny udział w życiu klasy,

 • w szkole i poza szkołą wykazuje się właściwą kulturą osobistą,

 • jest sumienny i pracowity, a osiągane wyniki w nauce wyróżniają go w zespole klasowym,

 • jest koleżeński, lubiany przez środowisko uczniów i nauczycieli bo chce i potrafi pomóc innym i można na nim polegać,

 • reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych.


 

Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • poważnie i sumiennie traktuje obowiązki szkolne,

 • dąży do uzyskania jak najlepszych ocen,

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (nie może mieć więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru, dopuszcza się niewielką ilość spóźnień),

 • bierze aktywny udział w życiu klasy,

 • w szkole i poza szkołą wykazuje się właściwą kulturą osobistą,

 • jest sumienny i pracowity a osiągane wyniki w nauce wyróżniają go w zespole klasowym,

 • reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.


 

Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • stara się wypełnić dobrze obowiązki szkolne,

 • dąży do uzyskania zadawalających wyników w nauce,

 • ma nie więcej niż 50 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,

 • do jego kultury osobistej i zachowania nie ma większych zastrzeżeń (ma pojedyncze uwagi w dzienniku).


 


 

Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • lekceważy obowiązki szkolne,

 • bardzo często opuszcza zajęcia lekcyjne (ma nie więcej niż 70 godzin lekcyjnych, nagminnie się spóźnia),

 • zachowuje się w szkole i poza szkołą karygodnie, wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, a w szczególności za palenie tytoniu na terenie szkoły oraz za zachowanie wskazujące na spożycie alkoholu,

 • ma wiele uwag w dzienniku lekcyjnym i był wcześniej karany przez Radę Pedagogiczną.


 

Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń który:

 • nagminnie lekceważy obowiązki szkolne,

 • ma wyraźnie lekceważący stosunek do obowiązujących w szkole przepisów, norm
  i zasad współżycia społecznego, a jego zachowanie można określić jako karygodne lub niedopuszczalne,

 • ma więcej niż 70 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych i nagminnie się spóźnia,

 • był wielokrotnie upominany i karany przez Dyrekcję Szkoły, ale kary te nie odniosły oczekiwanych rezultatów,

 • destrukcyjnie wpływa na zachowanie innych uczniów w klasie, a jego postawę można uznać za zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczniów,

 • dopuścił się czynów, które z mocy prawa uznawane są karalne (między innymi: chuligańskie wybryki, pobicia, rozboje, wyłudzenia i kradzieże oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne nad kolegami bądź koleżankami z klasy),

 • swoim nagannym postępowaniem przynosi ujmę Szkole, psuje jej dobre imię.

 • picie alkoholu na terenie Szkoły lub na organizowanych przez Szkołę imprezach, biwakach czy wycieczkach, rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków i innych niedozwolonych specyfików o podobnym działaniu oraz palenie papierosów na terenie Szkoły, nie pozwala na otrzymanie oceny wyższej niż naganna;

 • ustalając ocenę zachowania wychowawca uwzględnia:

 • opinię nauczycieli pracujących w danym zespole klasowym oraz innych pracowników Szkoły,

 • opinię samorządu klasowego,

 • opinię samych uczniów, którzy także mają prawo wyrazić swoją opinię o zachowaniu,

 • informację o jego zachowaniu poza Szkołą, o ile wpłynęły do Szkoły odpowiednie pisma urzędowe (policja, prokuratura, sąd i inne).

 • o wystawionej ocenie zachowania wychowawca informuje uczniów w wyznaczonym do tego terminie,

 • ocena klasyfikacyjna zachowania wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej za wyjątkiem sytuacji naruszenia trybu wystawienia tej oceny,

 • w sytuacji wystawienia oceny niezgodnie z WSO obowiązuje procedura odwoławcza o następującym przebiegu:

 • uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  Procedura wnoszenia zastrzeżeń do oceny zachowania nie dotyczy oceny semestralnej,

 • w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

 • ocena taka ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 • w skład komisji powołanej do ustalenia oceny zachowania wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły albo wyznaczony przez niego Wicedyrektor - jako

przewodniczący komisji,

 • wychowawca klasy,

 • wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia

edukacyjne w danej klasie,

 • pedagog szkolny,

 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

 • przedstawiciel Rady Rodziców.

 • ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu czy innym procedurom odwoławczym,

 • z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

 • WSO jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji,

 • za funkcjonowanie WSO odpowiedzialni są:

 • Dyrektor Szkoły,

 • Rada Pedagogiczna,

 • Samorząd Uczniowski,

 • Rada Rodziców.

 • wszelkie sprawy szczegółowe, nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne, wynikające z realizacji tych ustaleń, rozstrzyga Dyrektor Szkoły,


 

Art. 41. Ocenianie.

 1. Zasady ogólne:

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) określa reguły, które zobowiązują do:

 3. poinformowania uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach jakie uczynili w tym zakresie,

 4. motywowania uczniów do dalszej pracy w realizacji osiągnięć edukacyjnych oraz w zachowaniu,

 5. wdrażania uczniów do systematycznej pracy i rozwijania poczucia odpowiedzialności za swoje postępy edukacyjne,

 6. dostarczania rodzicom, uczniów i nauczycielom rzetelnej informacji
  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów,

 7. umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 8. obszary oceniania:

 9. wiedza i umiejętności wynikające z przyjętych, zatwierdzonych do realizacji przez Dyrektora Szkoły programów nauczania,

 10. wiedza i umiejętności w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, czy też egzaminu maturalnego,

 11. zachowanie ucznia, jego postawę w Szkole i poza nią, stosunek do obowiązków szkolnych, jego kulturę osobistą.

 12. problematykę szczegółowych wymagań edukacyjnych obejmują Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO),

 13. ocenianie obejmuje:

 14. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 15. ocenianie bieżące,

 16. ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 17. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

 18. priorytetowe umiejętności, które uczeń powinien nabyć w cyklu kształcenia:

 19. umiejętności komunikatywne,

 20. umiejętności poszukiwania, wybierania i analizowania informacji,

 21. umiejętności posługiwania się komputerem i innymi środkami technicznymi,

 22. umiejętność współpracy w grupie,

 23. umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za własne postępy edukacyjne

i postawę, umiejętność postępowania z godnością i honorem,
f) umiejętność bycia godnym miana ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 imienia Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie,

 • ustala się ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów
  w ramach poszczególnych przedmiotów:

 • wystawione w każdym semestrze oceny cząstkowe powinny dotyczyć
  w równym stopniu:

 • wiedzy uczniów,

 • stopnia opanowania przez nich umiejętności uwzględnionych
  w podstawach programowych dla danego przedmiotu,

 • umiejętności ustalonych jako priorytetowe,

 • przy ocenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności należy uwzględniać aktywność uczniów i ich zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych,

 • wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • posiadającego opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 • objętego pomocą pedagogiczną w Szkole,

 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego.

 • Szczegółowe zasady oceniania:

 • formy oceniania, czyli sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Wyróżniamy następujące formy:

 • ustne:

 • odpowiedź ustna,

 • aktywność na lekcji,

 • recytacja,

 • pisemne:

 • zadanie domowe (praca domowa),

 • praca klasowa,

 • sprawdzian wiadomości

 • kartkówka,

 • test,

 • referat,

 • prowadzenie zeszytu,

 

 1. sprawnościowe (doświadczalne, praktyczne):

 2. test sprawnościowy (wychowanie fizyczne),

 3. zadanie praktyczne,

 4. wykonanie ćwiczenia,

 5. wykonanie zadania przy wykorzystaniu komputera,

 6. rozwiązywanie zadań przy tablicy;

 7. inne formy wynikające ze specyfiki nauczanego przedmiotu;

 8. obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:

 9. oceny i ich skróty:

stopień celujący (6) cel

stopień bardzo dobry (5) bdb

stopień dobry (4) db

stopień dostateczny (3) dst

stopień dopuszczający (2) dop

stopień niedostateczny (1) ndst

 1. oprócz ustalonej skali ocen można stosować również skalę punktową, np. na zajęciach z wychowania fizycznego,

 

 

 

 1. punkty przeliczane są na oceny wg skali:

celująca 96 % - 100 %

bardzo dobra 86 % - 95 %

dobra 71 % - 85 %

dostateczna 51 % - 70 %

dopuszczająca 31 % - 50 %

niedostateczna 0 % - 30 %

 1. dopuszcza się przy wystawianiu ocen cząstkowych stosowanie znaków „+” (plus) i „–’’ (minus). Oceny końcoworoczne wpisywane są
  w pełnym brzmieniu. Nie zawierają znaków: „+” i „– "

 

 • kryteria ocen do wymagań edukacyjnych:

 

Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, a jego osiągnięcia są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.

Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania ale nie prognozuje kłopotów w opanowaniu kolejnych treści nauczania.

Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może prognozować kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści nauczania w ramach danego przedmiotu.

Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował w niewielkim zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, mogące utrudniać dalsze kształcenie w danym przedmiocie i przedmiotach pokrewnych.

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych,

 • ilość ocen:

 • przyjmuje się trzy oceny cząstkowe jako minimalną ilość ocen z danego przedmiotu
  w semestrze, w tym zaleca się przynajmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej i jedną
  z kontrolnej pracy pisemnej. W wyjątkowych przypadkach, przy jednej godzinie
  z przedmiotu tygodniowo, dopuszcza się dwie oceny cząstkowe.

 • ilość ocen z przedmiotów realizowanych w wymiarze trzech, czterech lub więcej godzin w tygodniu powinna być większa od 5 ocen cząstkowych,

 • oceny powinny być wpisywane do dziennika elektronicznego systematycznie,

 

 • kontrolne prace pisemne:

 • w tygodniu nie może być więcej niż trzy pisemne prace kontrolne,

 • termin prac pisemnych podawany jest przez nauczyciela przynajmniej
  z tygodniowym wyprzedzeniem; nauczyciel potwierdza to, dokonując odpowiedniej adnotacji w dzienniku elektronicznym,

 • w jednym dniu nie może odbywać się więcej niż jedna kontrolna praca pisemna - obejmować powinna zakres pewnego działu i być poprzedzona lekcją powtórzeniową (wyjątek stanowią klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które przychodzą do szkoły tylko 2 dni w tygodniu – w jednym dniu mogą odbywać się dwie pisemne prace kontrolne),

 • uczeń nieobecny musi napisać pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem,

 • sprawdzone i ocenione pisemne prace są przechowywane przez nauczyciela
  w Szkole przez cały rok szkolny; zarówno uczniowie, jak i rodzice, mają prawo wglądu do w/w prac; uczniowie maja prawo zrobić sobie zdjęcie tych prac,
  a w uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może skopiować prace na życzenie ucznia (koszt ksero ponosi uczeń); rodzice maja prawo wglądu do pracy tylko
  w szkole, np. podczas konsultacji,

 • pisemne prace kontrolne powinny być sprawdzone w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od ich napisania:

 • uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do zajęć z każdego przedmiotu w ciągu jednego semestru; przywilej ten nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych,

 • kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela:

 • obejmuje ona zakres materiału nie przekraczający trzech tematów lekcji,

 • ilość kartkówek, jakie mogą zostać przeprowadzone jednego dnia, w tej samej klasie, nie została określona.

 • uczeń zmieniający szkołę lub klasę ma obowiązek uzupełnić różnice programowe
  w formie i terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nieuzupełnienie materiału programowego przez ucznia może być przyczyną niepromowania.

 • rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

 • semestr I – od pierwszego dnia roku szkolnego do klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej za I semestr,

 • semestr II – od pierwszego dnia po Radzie klasyfikacyjnej za I semestr do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym,

 • semestr I zamyka klasyfikacja śródroczna, która jest okresowym podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia. Semestr II zamyka klasyfikacja roczna, która będąc podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym, decyduje także o promocji do następnej klasy,

 • terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw pracy szkoły każdorazowo określa „Kalendarz roku szkolnego” opracowany przez MEN.

 • przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 • Informowanie o zasadach oceniania:

 • rodzice informowani są o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania (WSO) przez wychowawcę na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym (wpis potwierdzający przekazanie powyższych informacji rodzicom wraz z ich podpisami powinien znaleźć się w teczce wychowawcy); nieobecność rodzica na zebraniu nie zwalnia
  go z konieczności zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania,

 • WSO jest dostępny na stronie internetowej Szkoły,

 • uczniowie informowani są o zasadach WSO podczas pierwszych zajęć z wychowawcą klasy. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów
  o Przedmiotowym systemie oceniania (PSO) na pierwszych zajęciach edukacyjnych,

 • nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

 • oceny są jawne tak dla uczniów, jak i jego rodziców; na prośbę rodzica, nauczyciel musi uzasadnić ocenę,

 • nauczyciel z danego przedmiotu informuje uczniów i ich rodziców o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych na około miesiąc przed zakończeniem zajęć poprzez stosowny wpis w dzienniku elektronicznym; określa też wówczas warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, oceny,

 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów określają wa