• Chętnych zapraszamy w czasie przerw 15 min. do świetlicy szkolnej na herbatę!!!

    Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.0”Więcej umiemy, bez stresu na studia startujemy”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie rozpoczął realizację projektu „Więcej umiemy, bez stresu na studia startujemy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 8.1. Ograniczenie i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolonej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. Liderem projektu jest Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus sp. z o.o., partnerem projektu jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 80 uczniów (spośród 100 objętych wsparciem) oraz podniesienie poziomu kompetencji i/lub kwalifikacji 9 nauczycieli (spośród 10 objętych wsparciem) poprzez realizację programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli.
W ramach projektu realizowane będą:

 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j.angielskiego, matematyki, fizyki, biologii oraz przedsiębiorczości,

 dodatkowe zajęcia pozaszkolne w formie: wyjazdów edukacyjnych (m.in. do Centrum Nauki Kopernik, Ogrodu Botanicznego w Poznaniu), udziału w wykładach na uczelniach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych w PWSZ w Gnieźnie,

 kursy doszkalające dla nauczycieli

 doposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
 

W ramach projektu uczniowie Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego nabędą lub rozwiną kompetencje kluczowe niezbędne do zdania egzaminów maturalnych na poziomie dającym możliwość dalszej nauki na wyższych uczelniach. Dodatkowe zajęcia rozwiną u uczniów także właściwe postawy, takie jak kreatywność, innowacyjność, praca w grupie. Nauczyciele nabędą kompetencje i kwalifikacje z obszarów stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności.

Wartość projektu: 250 690,59 zł

Wysokość dofinansowania: 238 156,06 zł

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.07.2019”

 

terminy zajęć w PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)

harmonogram zajęć z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/19 semestr letni

harmonogram zajęć z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/19

harmonogram zajęć z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/18

harmonogram zajęć z przedsiębiorczości w roku szkolnym 2017/18

harmonogram zajęć z przedsiębiorczości w roku szkolnym 2018/19

harmonogram zajęć z fizyki w roku szkolnym 2017/18

harmonogram zajęć z fizyki w roku szkolnym 2018/19

harmonogram zajęć z fizyki w roku szkolnym 2018/19 sem 2

harmonogram zajęć z matematyki w roku szkolnym 2017/18

harmonogram zajęć z matematyki w roku szkolnym 2018/19

harmonogram zajęć z matematyki w roku szkolnym 2018/19 sem 2

harmonogram zajęć z z biologii w roku szkolnym 2017/18 Od 02 01 2018

harmonogram zajęć z z biologii w roku szkolnym 2017/18 Zmiana 31.10.2017

harmonogram zajęć z z biologii w roku szkolnym 2017/18

harmonogram zajęć z matematyki w roku szkolnym 2016/17

harmonogram zajęć z języka angielskiego w roku szkolnym 2016/17

harmonogram zajęć z fizyki w roku szkolnym 2016/17

harmonogram zajęć z biologii w roku szkolnym 2016/17

harmonogram zajęć z przedsiębiorczości w roku szkolnym 2016/17

 

Wyświetlanie EFS_Samorzad_kolor.JPG